ISO 17065 Belgesinin Askıya Alınması

3.8. ASKIYA ALMA / GERİ ÇEKME / KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ
3.8.1 UDK’nın Talebi Halinde Akreditasyonun Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve Akreditasyon Kapsamının Daraltılması:
Akredite edilmiş UDK, akreditasyonun askıya alınması/geri çekilmesi/kapsamının daraltılması isteğini UDK yetkilisi tarafından imzalanmış yazı ile TÜRKAK’a bildirir. Askıya alma/geri çekme/ kapsamı daraltma talebi ilgili Teknik Sorumlu tarafından değerlendirilerek karara bağlanması için Akreditasyon Karar Kuruluna sunulur.
Bir akreditasyon çevriminde kuruluş tarafından en fazla bir defa akreditasyonun askıya alınması talep edilebilir.
3.8.2.1 Akreditasyonun askıya alınması
a) UDK’nın yeterliliğinin ortadan kalktığının denetimlerle ya da şikâyet vb. başka bir yolla elde edilen objektif delillerle tespit edilmesi,
b) UDK’nın yapısının veya faaliyetlerinin ilgili akreditasyon standartlarındaki tarafsızlık şartlarını ihlal ettiğinin denetimlerle ya da şikâyet vb. başka bir yolla elde edilen objektif delillerle tespit edilmesi,
c) Akredite edilen faaliyetlerini etkileyen personel, yerleşim, teçhizat ve yönetim değişikliklerinin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin TÜRKAK tarafından potansiyel risk olarak değerlendirilmesi
d) UDK’nın, ortaklık ve yönetim yapısındaki değişiklikler ile akreditasyon kapsamındaki faaliyetleri etkileyen değişiklikleri (kalite yönetim sistemi, personel, teçhizat vb.) TÜRKAK’a bildirmemesi,
e) Gözetim denetimleri sırasında tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yapılan düzeltici faaliyet kayıtlarının 3 ay içerisinde TÜRKAK’a sunulmaması,
f) Planlanan gözetim denetimlerinin kuruluş tarafından reddedilmesi,
g) TÜRKAK ile imzaladığı sözleşmelerdeki hükümlere uymaması,
h) TÜRKAK tarafından duyurulan akreditasyonla ilgili yeni şartlar ve kriterlere verilen süre içinde uygunluk sağlayamaması,
i) Kuruluşun mali yükümlülüklerini fatura kesim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde yerine getirmemesi,
j) Akreditasyon sertifikası ve akreditasyon markasını yanıltıcı şekilde kullanması
k) Denetim esnasında TÜRKAK ve/veya TÜRKAK denetim ekibinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı denetimin yarıda kesilmesi,
l) UDK’nın uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yönetici, karar verici, denetçi, değerlendirici, sınav yapıcı, belge düzenleyici, belge/sertifika/rapor onaylayıcı olarak; son 3 yıl içinde sahte belge düzenleme, kasten yanlış bilgi verme, kayıt altına alınmamış belge düzenleme, gerçekleştirilmediği halde tetkik/muayene/test/kalibrasyona ilişkin rapor düzenleme, tetkik/muayene/kalibrasyon/test verilerinde kasten değişiklik yapma vb. akreditasyona ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerine olan güveni sarsıcı faaliyetleri objektif delillerle kanıtlanmış kişilerin görevlendirilmesi,
m) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olan kişilerin UDK’nın ortağı olması veya uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yönetici olarak görev almaları,
n) UDK’nın akreditasyon çevrimi içerisinde akredite olduğu kapsamlarda ilgili rehberlerde belirtilen gerekli asgari uygulamayı gösterememesi/ tanık denetimleri organize edememesi veya akredite olduğu uygunluk değerlendirme faaliyetini belirtilen azami süre boyunca gerçekleştirmemiş olması
o) Bir UDK’nın, UDK’ları akredite etmek için, bir dayanak olarak kullanılan herhangi bir standart (örneğin, ISO/IEC 17025 veya ISO 15189) için belgelendirme yapması,
hallerinde UDK’nın akreditasyonunun kısmen veya tamamen askıya alınır. Askıda kalma süresi ve akreditasyonu askıya alınan UDK’nın akreditasyonunun askı halinin kaldırılması için gerekli işlemler bölüm 3.8.4’de belirtilmektedir.
3.8.2.2 Akreditasyonun geri çekilmesi
a) Akreditasyonun askıya alınmasını gerektiren sebeplerin süresi içerisinde giderilememesi veya düzeltici faaliyetlerin yeterli bulunmaması,
b) UDK’nın akreditasyon sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi
c) UDK’nın uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde sahtekârlık yaptığına dair objektif delillerin bulunması veya gerçek dışı kayıt/rapor/sertifika vb. belgeler oluşturduğunun veya düzenlendiğinin kanıtlanması,
d) UDK’nın TÜRKAK’ı kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmesi veya TÜRKAK’a gerçek dışı kayıt veya delil sunması, i
e) UDK’nın kasıtlı olarak akreditasyon kurallarını ihlal etmesi
f) UDK’nın akredite olmadığı kapsamlarda veya alanlarda kasten TÜRKAK akreditasyon markası ve/veya ILAC/IAF markası kullanması,
g) Güvenlik sorunları, doğal afet vb. durumlarda; belirli bir sektörde /ülkede/ bölgede/ akreditasyon alanında akreditasyona olan güveni zafiyete uğratacak şartların oluşması durumunda; uluslararası akreditasyon kurallarındaki ve politikalarındaki değişikliklerden veya EA, IAF, ILAC‘ın yaptırımlarından kaynaklanan gereklilikler dolayısıyla akreditasyon sözleşmelerinin TÜRKAK tarafından tek taraflı feshedilmesi,
hallerinde UDK’nın akreditasyonunu kısmen veya tamamen geri çekilir.

Scroll to Top