TURKAK Tarafından ISO 17065 Uygunluk Belgesi alan Kuruluşların Yükümlülükleri

4 AKREDİTE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. AKREDİTE EDİLMİŞ UDK’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Akredite edilmiş UDK TÜRKAK’la imzalamış oldukları Akreditasyon Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
Bu yükümlülüklerden bazıları aşağıda yer almaktadır:
 İlgili akreditasyon standardına, TÜRKAK’ın UDK’lar için yayımlamış olduğu dokümanlardaki (tebliğ, yönetmelik, rehber, prosedür, politika vb.) ilgili şartlara ve ILAC/IAF/EA tarafından belirlenen akreditasyon kurallarına her zaman uymak zorundadır.
 Akredite olduğuna dair beyanını sadece akredite edildiği kapsamla sınırlı tutmalıdır.
 Akreditasyonunu TÜRKAK’ın itibarını zedeleyecek ve herhangi bir anlaşmazlığa düşürecek şekilde kullanamaz ve TÜRKAK’ı yetkisiz kılacak veya yanlış yola sevkedebilecek açıklamalar yapamaz.
 Akreditasyonun askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda, akreditasyona ilişkin bilgiler bulunan promosyon malzemelerini kullanamaz ve akreditasyona ilişkin TÜRKAK’ın iadesini istediği tüm dokümanları geri gönderir.
 Kendi akreditasyonunun bir ürünün, sürecin, sistemin uygunluğunun veya kişinin TÜRKAK tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmasını önlemelidir.
 Herhangi bir akreditasyon dokümanının, markasının (işaretinin), raporunun veya bir kısmının yanlış yönlendirici şekilde kullanılmasını önlemelidir.
 Kendi akreditasyon durumuna ilişkin doküman, broşür veya reklam malzemeleri gibi iletişim araçlarında yapılan atıflarda TÜRKAK’ın koyduğu kurallara uymak zorundadır.
 UDK kendi akreditasyonuna ilişkin, aşağıda belirtilen önemli değişiklikleri süresi içinde TÜRKAK’a bildirmelidir:
─ Yasal, ticari veya organizasyonel statüsü,
─ Organizasyon yapısı, üst yönetim ve yetkili personel,
─ Ana politikalar ve prosedürler,
─ Yerleşim durumu ve kaynaklar (personel ve teçhizat vb.),
─ Akreditasyon kapsamı
 UDK, akreditasyon ile ilgili kendisine tahakkuk ettirilecek ücretleri “R10.02 Hizmet Ücretleri Rehberi” ne uygun olarak belirtilen süre ve şartlar dahilinde ödemekle yükümlüdür.

Scroll to Top