ISO 17025 Standart Maddeleri

ISO 17025 STANDARDININ KAPSAMI (KALİTE EL KİTABI) 

17025 Laboratuvar akreditasyon standardının akreditasyon şartları genel olarak iki ana bölüm altında toplanmıştır. 4. bölüm altındaki 14 maddeden (Mayıs 2005 te yayınlana son standartta 15 madde ) kalite yönetim şartları ve 5. bölüm altında 10 maddeden oluşan teknik şartlar. 4. bölüm altındaki Şartlar ISO 9000 kalite standardında belirtilen kalite yönetim sistemine benzer şartların laboratuvar için uyarlanmış şeklidir. Yapılan faaliyetlerin prosedürlerin oluşturulması, kayıtların dokümantasyonu, yetki ve sorumluluklar, kalite yönetim sisteminin sürdürülmesi ile ilgili şartları tanımlamaktadır. ISO 9000 standardına göre kalite sistemi uygulayan kurum veya laboratuvarlar kolaylıkla bu şartları sağlayabilirler. ISO 9000 standardı uygulanması konusunda deneyimli olan veya bu standardın uygulanması Laboratuvar Akreditasyonu konusunda eğitim ve danışmanlık veren firmalardan eğitim ve danışmanlık desteği alarak bu şartları yerine getirebilirler.

 

Standardın Madde İçeriği ve Kalite El Kitabında Bulunması Gerekenler

 Giriş

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

4 Yönetim şartları

4.1 Kuruluş

4.2 Yönetim sistemi

4.3 Doküman kontrolü

4.4 Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi

4.5 Deneylerin ve kalibrasyonların taşerona verilmesi

4.6 Hizmet ve malzemelerin satın alınması

4.7 Müşteriye hizmet

4.8 Şikâyetler

4.9 Uygun olmayan deney ve/veya kalibrasyon işleminin kontrolü

4.10 İyileştirme

4.11 Düzeltici faaliyet

4.12 Önleyici faaliyet

4.13 Kayıtların kontrolü

4.14 İç tetkikler

4.15 Yönetimin gözden geçirmesi

5 Teknik şartlar

5.1 Genel

5.2 Personel

5.3 Yerleşim ve çevre şartları

5.4 Deney ve kalibrasyon metotları ve metodun geçerli kılınması

5.5 Cihazlar

5.6 Ölçümlerin izlenebilirliği

5.7 Numune alma

5.8 Deney numunelerine ve kalibrasyona gelen cihazlara uygulanan işlemler

5.9 Deney ve kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin güvencesi

5.10 Sonuçların rapor haline getirilmesi, şeklindedir.

 

Laboratuvar veya laboratuvarın bağlı olduğu kuruluş, yasal olarak sorumlu tutulabilecek bir kurum olmalıdır. Laboratuvar, deney ve kalibrasyon çalışmalarının, bu standardın şartlarını karşılamasından, müşterinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Laboratuvarın yönetim sistemi, sabit tesislerinde, sabit tesislerinin dışında veya bağlantılı olan geçici veya gezici tesislerinde yapılan çalışmaları kapsamalıdır.

Laboratuvar, deney ve/veya kalibrasyon hizmetlerinden farklı faaliyetleri bulunan bir kuruluşun bir bölümü ise, laboratuvarın deney ve/veya kalibrasyon çalışmalarına katılan veya bu çalışmaları etkileyen kilit personelin sorumlulukları, olabilecek görev çelişkilerini ortadan kaldıracak şekilde tanımlanmalıdır.

Laboratuvar, büyük bir kuruluşun bir bölümü olarak faaliyet gösteriyorsa, bu kuruluşun yapısı; ilgi alanları çelişen meselâ, üretim, ticarî pazarlama veya finansman gibi bölümlerinin, laboratuvarın bu standardın şartlarına uygunluğunu olumsuz etkilemeyeceği bir şekilde düzenlenmelidir.

Üçüncü taraf laboratuvar olarak tanınmak isteyen bir laboratuvar, tarafsızlığını ve kendisinin ve elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticarî, malî ve diğer baskılardan uzak çalıştığını ispat etmelidir. Üçüncü taraf deney veya kalibrasyon laboratuvarı, karar verme bağımsızlığına olan güveni ve deney veya kalibrasyon çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü tehlikeye atacak hiçbir faaliyet içine girmemelidir.

Uluslararası Metroloji Enstitüsü (UME) nin Amaçları Nelerdir?

  • Ülke dahilinde gerçekleştirilen tüm ölçümleri güvence altına almak ve uluslararası sisteme entegrasyonunu sağlamak,
  • Mevcut ve yeni ölçme teknolojileri geliştirmek,
  • Teknolojik ve bilimsel gelişme sağlamak,
  • Türk endüstriyel ürünlerin gelişmesine ve dış satıma destek olmak,
  • Ulusal Metroloji Sistemini kurmak.

 

Akreditasyon İşlemleri İşlemleri Kaç Grupta Toplanır?

Belgelendirme işlemleri 4 ana grupta toplanmaktadır.;

  1. Kalibrasyon, analiz ve test hizmeti veren, 17025
  2. Ürün veya hizmet muayene sertifikası veren,  17020
  3. Sistem belgelendirmesi yapan, 17021
  4. Personel belgelendirmesi yapan. 17024

 

Türk Akreditasyon İşlemleri Nelerdir?

Laboratuvar hizmeti veren kuruluşlar için, TS EN ISO/IEC 17025:2000

Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan, TS EN 45012:1998

Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan, ISO/GUİDE 66

Ürün Belgelendirme Kuruluşları için, TS 45001:2001

Muayene kuruluşları için, TS EN 45004:1997

Personel belgelendirme için ISO/IEC 17024:2003 uluslararası standartlarını esas alarak gerçekleştirmektedir.

ISO 17025 AKREDİTASYON EĞİTİMİ

laboratuvar

ISO 17025 TEMEL EĞİTİMİ