ISO 17025 Akreditasyon Aşamaları

1- Mevcut Durumun Tespiti:

 • Firmanın mevcut yapısı, durumu ve çalışma sistemi ISO 17025 gereksinimlerine göre incelenir.
 • Gerekli analizler yapılır.
 • Elde edilen sonuçlar yönetime raporlanır.

2- Kalite Yönetim Sistemi Oluşum Planı ve Kurulması

 • Akreditasyonu hedeflenen konuların belirlenmesi ve kapsamının ortaya konulması,
 • Ana süreçlerin ve alt süreçlerin belirlenmesi.
 • Süreçlere ait girdilerin, çıktıların, performans kriterlerinin ve birbirine olan etkilerinin belirlenmesi.
 • Süreçlerin izlenmesi ile ilgili metotların tanımlanması.
 • Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması
 • Organizasyon şemasını ve kalite yöneticisini belirleme
 • Uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi,
 • Ürün kalite planlarının yazılı hale getirilmesi

3- Eğitim

 • ISO 17025 Laboratuvar Standardı – Bilgilendirme Temel Eğitimi
 • ISO 17025 İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 17025 Dokümantasyon Eğitimi

4- Dokümantasyon

 • Belirlenen proseslerin dokümante edilme şeklinin belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi eğitimi
 • ISO 17025 Kalite el kitabının yazılması eğitimi
 • ISO 17025 Organizasyon el kitabının yazılması eğitimi
 • Gerekli prosedürlerin ve talimatların belirlenmesi ve oluşturulması eğitimi
 • ISO belgesi alınması için hazırlanan formların doldurulması eğitimi
 • Yönetim gözden geçirme toplantılarının yapılması

5-İç Denetimlerin Yapılması:

 • ISO 17025 standardının tamamlandığı kararı verildikten sonra dokümantasyona göre uygulamalar hayatta geçirilir.
 • Uygulamaların planlandığı gibi çalışıp çalışmadığı incelenir ve aksaklıklar belirlenir.
 • Tespit edilen uygunsuzluklar ve gelişmeye açık alanlar bir plan dâhilinde ele alınır.
 • Sistemin etkinliği ve sürekliliği sağlanır.
 •  Uzmanlar tarafından ayrıca cihaz ve ekipmanların kalibrasyonu, bakımı, metotların valide edilmesi, kalibrasyon laboratuvarları için ölçüm belirsizliğinin hesaplanması, kullanılan yazılımların geçerliliği vb. konular açısından eğitim verilerek değerlendirme yapılır.

6- Başvuru: ISO 17025 belgesine başvuru ve alınması